BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

POSTANOWIENIE

PNO.6730.129.2014
Ruciane-Nida, 25 listopada 2014r.P O S T A N O W I E N I E

Na postawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013r., poz. 267, ze zm. - dalej k.p.a./, po analizie zaistniałych faktów w postępowaniu dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, na działce o nr ewidencyjnym 203, położonej w obrębie geodezyjnym Śwignajno, gmina Ruciane-Nida,

postanawiam

wznowić, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, na działce o nr ewidencyjnym 203, położonej w obrębie geodezyjnym Śwignajno, gmina Ruciane-Nida, zawieszone z urzędu do czasu rozstrzygnięcia czy przedmiotowa inwestycja oddziaływać będzie na obszar „Natura 2000”.

u z a s a d n i e n i e

Pełnomocnik inwestora, T-MOBILE POLSKA S.A. – Pan Artur Juszkiewicz „ATEM Polska” Sp. z o.o., ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia wniósł do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, na działce o nr ewidencyjnym 203, położonej w obrębie geodezyjnym Śwignajno, gmina Ruciane-Nida. W toku postępowania Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida, zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. zawiesił postępowanie do czasu rozstrzygnięcia czy przedmiotowa inwestycja oddziaływać będzie na obszar „Natura 2000”. Do tut. Urzędu, w dniu 20 listopada 2014r., wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak WSTE.430.08.6.2014.JM, z dnia 14 listopada 2014r., stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.

W tym stanie rzeczy postanowiono jak na wstępie.

P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. strony postępowania
3. a/a

Sporządził:
Oliwia Jaworska
Tel. (87) 425 44 54
Data powstania: czwartek, 27 lis 2014 13:09
Data opublikowania: czwartek, 27 lis 2014 13:12
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 21:43
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 2276 razy