BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.11.2014
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 i ust. 4, art. 51 ust 1 pkt 2, art. 53, art. 54 i art. 2 ust pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21 i 405) oraz art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), art. 3 pkt. 5 lit. a i pkt 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059) i art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 lutego 2014 r. pana Jana Tokarskiego „Tjan Electric” - Jan Tokarski Firma prywatna Elektromontaż Ogólnobudowlany i Przemysłowy 16-070 Choroszcz, Żółtki 43 działającego w imieniu PGE Dystrybucja S.A. Białystok 15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13
ustalam
lokalizację inwestycji celu publicznego na działkach nr 19/1, 11/2, 11/3 położonych
w obrębie geodezyjnym Karwica, gmina Ruciane-Nida dla zamierzenia związanego z budową linii energetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym.
1. Rodzaj inwestycji.
Budowa linii energetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym. Wymieniona inwestycja jest o znaczeniu gminnym.
2. Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego.
Ustala się możliwość budowy energetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr 19/1, 11/2, 11/3.
Długość linii energetycznej kablowej nn 0,4 kV wyniesie około 4,0 m do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 11/2, 11/3. Złącze kablowo-pomiarowe należy zlokalizować w pasie drogowym przy ogrodzeniu działki 11/3 z dostępnością od strony drogi.
Zgodnie z przedstawionym wnioskiem przyjmuje się zaproponowaną trasę linii energetycznej kablowej. Projekt należy wykonać zgodnie z ustalonymi warunkami przez PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) budowa linii energetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym nie jest zaliczona do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko niezwiązanych bezpośrednio z ochroną obszaru Natura 2000 lub niewynikających z tej ochrony, a mogących znacząco lub też potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.).
3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.
Projektowane przedsięwzięcie nie będzie wpływać ujemnie na środowisko przyrodnicze
i krajobraz.
Wnioskowane działki są położone na Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich.
Wnioskowane działki są położone na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Puszcza Piska” kod obszaru PLH280008 oraz na obszarze Natura 2000 „Ostoja Piska” kod obszaru PLH280048, które z dniem 10 stycznia 2011 r. stał się obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty [zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 16 listopada 2012
w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG szóstego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (numer aktu normatywnego C(2012) 8135)].
Zgodnie z art. 96 ust.1 ustawy z dnia 3 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z poźn. zm.) organ właściwy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony dokonał rozważań na temat możliwego potencjalnego znaczącego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na obszar Natura 2000.
Organ w wyniku przeprowadzonych rozważań stwierdził, iż przedsięwzięcie polegające na budowie linii energetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida kierował następującymi przesłankami: Przedmiotowa inwestycja praktycznie nie oddziaływuje na ludzi i środowisko, chwilowej degradacji może ulec powierzchnia ziemi
z powodu wykopów, na której po zakończeniu robót będą przeprowadzone prace rekultywacyjne.
Zamierzenie inwestycyjne należy realizować zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) o ochronie przyrody oraz Rozporządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich (Dz. U. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 179 poz. 2636).
4. Warunki wynikające z przepisów szczególnych.
Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z wymogami art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 kwietnia 2002 r.).
Projekt zagospodarowania terenu należy sporządzić na aktualnej mapie sytuacyjno- wysokościowej w skali 1:500.
W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć stosowny wniosek do Starostwa Powiatowego w Piszu wraz z czterema egzemplarzami dokumentacji projektowej posiadającej uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz ostateczną decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W wypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy uzyskać uzgodnienie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji.
Uzasadnienie
Z wnioskiem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wystąpił pan Jan Tokarski „Tjan Electric” - Jan Tokarski Firma prywatna Elektromontaż Ogólnobudowlany
i Przemysłowy działający w imieniu PGE Dystrybucja S.A. Białystok. Przedmiotem inwestycji jest budowa energetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr 19/1, 11/2, 11/3 położonych w obrębie geodezyjnym Karwica, gmina Ruciane-Nida.
Biorąc za podstawę art. 2 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 6 ust 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który stwierdza, że budowa i utrzymanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jest celem publicznym w rozumieniu ustawy.
Gmina Ruciane-Nida aktualnie nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren, który jest przedmiotem wniosku. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wnioskowany teren związany z budową nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie terenów rolnych na cele nierolnicze w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych
i leśnych. Zgodnie z art. 60 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji został przygotowany przez architekta posiadającego uprawnienia i wpisanego na listę Północnej Okręgowej Izby Urbanistów w Gdańsku. W tym stanie rzeczy postanowiono jak
w treści decyzji.
Projekt niniejszej decyzji przed jej wydaniem uzgodniono z:
1. Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Olsztynie na podstawie art. 53 ust. 5 c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowani i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, ze zm.).
Pouczenie
W myśl art. 53 ust 1, 2, 6, 7 i art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21
i 405):
1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
2. W postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przepisu art. 31 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.
3. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
4. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 12 miesięcy. Art. 158 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wiąże organ wydający decyzję
o pozwoleniu na budowę.
6. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Data powstania: poniedziałek, 24 mar 2014 08:46
Data opublikowania: poniedziałek, 24 mar 2014 08:48
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 kwi 2014 11:42
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2328 razy