BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 I 2 DO TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ

na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.
Do Zamawiającego w dniu 10 i 12 marca 2014 r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 907 ze zm), zwanej dalej „ustawą” przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie nr1
Ad. 1.
Zamawiający zmienia teść w Zał. nr 5 do SIWZ Umowa (wzór) w § 1 ust 6 oraz w Zał. nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w ust 6, tj. po słowach „dla przesyłki rejestrowej” wykreśla się słowa „lub przekazu pocztowego”.

Ad. 2
Nie.

Ad. 3
Nie.

Ad. 4
Nie.

Zapytanie nr 2
Ad 1
Zamawiający ogłosił przetarg na „świadczenie usług pocztowych”, a nie „świadczenie powszechnych usług pocztowych”. Wskazany akt prawny. tj. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. ma tytuł „w sprawie reklamacji usługi pocztowej”. Zamawiający omyłkowo dopisał wyraz „powszechnej”, stąd też w Zał. nr 4 do SIWZ ust 5 pkt 5 i ust 11 oraz w Zał. nr 5 do SIWZ - Umowa (wzór) § 1 ust. 5 pkt 5 i pkt 11, użytą każdorazowo treść „w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej” zastępuje się treścią „w sprawie reklamacji usługi pocztowej”. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Ad. 2
Zamawiający przewiduje nadawanie takich przesyłek.

Ad. 3
Zamawiający nie przewiduje nadawania tych przesyłek za pośrednictwem operatora wyznaczonego oraz nie wyłączy ich z zakresu przedmiotu zamówienia.

Ad 4
Zamawiający przewiduje nadawanie takich przesyłek bez określenia ich szacunkowego wolumenu.
Zamawiający nie przewiduje nadawania części tych przesyłek u operatora wyznaczonego.

Ad. 5
Nie.

Ad. 6
Nie.

Ad. 7
Nie.

Ad. 8
Nie.

Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który upływa z dniem 18 marca 2014 r. o godz. 930.

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część tej specyfikacji.

Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszą zmianą oraz wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

Załączniki::
1) treść zapytania nr 1
2) treść zapytania nr 2
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 14 mar 2014 08:46
Data opublikowania: piątek, 14 mar 2014 08:03
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 mar 2014 08:36
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1811 razy