BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Operacja pn. Remont chodników na terenie miasta Ruciane - Nida
Ruciane-Nida: Operacja pn. Remont chodników na terenie miasta Ruciane - Nida
Numer ogłoszenia: 43349 - 2014; data zamieszczenia: 28.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 13931 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4231036, faks 087 4254456.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Operacja pn. Remont chodników na terenie miasta Ruciane - Nida.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont chodników przy ulicach: Zielonej, Krótkiej i Żeglarskiej w Rucianem-Nidzie, a w szczególności: 1) roboty przygotowawcze; 2) roboty rozbiórkowe; 3) roboty ziemne; 4) roboty związane z budową chodników (ułożenie 1401 m2, 333 m2 i 303 m2 kostki brukowej) i zjazdów (ułożenie 910 m2, 109 m2 i 13 m2 kostki brukowej); 5) roboty związane z wbudowaniem krawężników i obrzeży; 6) roboty wykończeniowe; 7) roboty związane z oznakowaniem, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ. 2. Szczegółowy zakres prac został ujęty w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ, przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, mapek poglądowych robót stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-1, 45.10.00.00-8, 45.11.13.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Operacja pn. Remont chodników na terenie miasta Ruciane - Nida jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.P.H.U. OLECH POL Wojciech Olszewski, Łupki 108d, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 404091,61 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 220563,60

Oferta z najniższą ceną: 220563,60 / Oferta z najwyższą ceną: 529805,37

Waluta: PLN.

Data powstania: piątek, 28 lut 2014 13:59
Data opublikowania: piątek, 28 lut 2014 14:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 mar 2014 11:21
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1712 razy