BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.4.2014
Ruciane-Nida, dn. 24 lutego 2014 r.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Warszawska 5
12-200 Pisz

Nasz znak:
PNO.6220.4.2013


Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 106 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./, w związku z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) a także § 3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) zwraca się z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na „otwarciu skupu złomu i metali kolorowych oraz skupu surowców wtórnych takich jak: folia po sianokiszonkach, worków po nawozach (big bag), makulatura, folia kolorowa, folia transparentna” zlokalizowanych na działce nr 192/254 w obrębie Ruciane-Nida. Inwestorem jest Pan Dawid Borek.


Do wiadomości:
1. Wnioskodawca
2. strony postępowania
3. a/a
Data powstania: wtorek, 25 lut 2014 13:47
Data opublikowania: wtorek, 25 lut 2014 13:50
Data przejścia do archiwum: czwartek, 13 mar 2014 08:46
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2085 razy