BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla dzieci w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie - III
Ruciane-Nida: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla dzieci w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie - III
Numer ogłoszenia: 269115 - 2013; data zamieszczenia: 11.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 239901 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4231036, faks 087 4254456.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla dzieci w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie - III.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna, obejmująca przeprowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych przez pedagoga w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem - Nidzie III dla dzieci w wieku 3-5 lat w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2015 r. 2. Zamówieniem jest prowadzenie zajęć z języka angielskiego obejmujące dzieci z Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ukcie - 1godz./tyg. x 68 tyg. = maksymalnie 68godz. 3. Zajęcia organizowane przy użyciu nowoczesnych metod nauczania, plansz tematycznych, słowników obrazkowych, w tym sprzętu multimedialnego i oprogramowania którym dysponują placówki. Forma: zabawy stymulujące proste wypowiedzi oraz uruchamiające zdolności naśladowcze dziecka. 4. Miejsce realizacji zamówienia: Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ukcie, Ukta 69, 12-220 Ruciane - Nida (dalej zwany Oddziałem przedszkolnym).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.11.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Mirosław Szulczyński, ul. Polowa 51B/60, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3317,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 3740,00

Oferta z najniższą ceną: 3060,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3876,00

Waluta: PLN.

Data powstania: środa, 11 gru 2013 10:50
Data opublikowania: środa, 11 gru 2013 10:52
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 gru 2013 08:06
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2121 razy