BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Ruciane-Nida, dn. 13 listopada 2013r.


Nasz znak :
PNO.6730.95.2013


P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267), po wniosku inwestora ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn w postępowaniu dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wymianie dwóch linii kablowych nn-0,4kV oraz przebudowie linii napowietrznej nn-0,4kV z przyłączem napowietrznym, służącym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 240 położonej w obrębie Ukta, gmina Ruciane-Nida,p o s t a n a w i a m
zawiesić postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wymianie dwóch linii kablowych nn-0,4kV oraz przebudowie linii napowietrznej nn-0,4kV z przyłączem napowietrznym, służącym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 240 położonej w obrębie Ukta, gmina Ruciane-Nida,


u z a s a d n i e n i e
Inwestor ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, wniósł do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wymianie dwóch linii kablowych nn-0,4kV oraz przebudowie linii napowietrznej nn-0,4kV z przyłączem napowietrznym, służącym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 240 położonej w obrębie Ukta, gmina Ruciane-Nida.
W dniu 12 listopada 2013 roku inwestor wniósł do organu pierwszej instancji o zawieszenie postępowania w trybie art. 98 § 1 k.p.a.
Art. 98 § 1K.p.a. (Dz. U. z 2013r., poz. 267) stanowi, iż organ zawiesza postępowanie gdy wystąpi o to strona na wniosek czyjej postępowania wszczęto.

W tym stanie rzeczy postanawiam jak na wstępie.


p o u c z e n i e
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 7 dni, licząc od dnia jego doręczenia.

Otrzymują :
1. Pełnomocnik – Ryszard Gałązka
2. Strony według wykazu geodezyjnego
3. a/a

Data powstania: poniedziałek, 2 gru 2013 08:57
Data opublikowania: poniedziałek, 2 gru 2013 08:58
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 sty 2014 10:14
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Kornelia Dawid
Artykuł był czytany: 2597 razy