BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.2.2013
Ruciane-Nida, dn. 28 sierpnia 2013

Nasz znak :
PNO.6220.2.2013

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), a także § 3 ust. 1 pkt. 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2012 r. Nr 213, poz. 1397), w związku z art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku PHU Kamil Artur Siwik z/s ul. Młodkowskiego 40 A, 11-700 Mrągowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji sposobu zasilania kotłowni w Rucianem-Nidzie przy ulicy Kwiatowej 6 A poprzez posadowienie 4 zbiorników na gaz o łącznej pojemności powyżej 10 m3 (nie większą jednak jak 100 m3) na działkach nr 229/268, 229/287, 229/267, obręb Ruciane-Nida , w obszarze Natura 2000, po otrzymaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak WOOŚ.4242.69.2013.BG. z dnia 31 lipca 2013 roku oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu znak ZNS.9083.18.2012 z dnia 26 sierpnia 2013 roku

ustalam
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji sposobu zasilania kotłowni w Rucianem-Nidzie przy ulicy Kwiatowej 6 A poprzez posadowienie 4 zbiorników na gaz o łącznej pojemności powyżej 10 m3 (nie większą jednak jak 100 m3) na działkach nr 229/268, 229/287, 229/267, obręb Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000 jednocześnie:


I. Określam:

1. Zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach teren planowanej inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem – teren istniejącej kotłowni olejowej adaptowanej wraz z rezerwą terenu na powiększenie działki celem zapewnienia dojazdu do obiektu.


2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
1) Prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godzinach od 6.00 do 22.00).
2) Prace budowlane w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej przeprowadzić możliwie w jak najkrótszym czasie.
3) Miejsce postoju i konserwacji maszyn budowlanych powinno być zorganizowane tak, aby zapewniona była pełna ochrona środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi (teren utwardzony).
4) Uregulować stan formalno – prawny w zakresie poboru wody i odprowadzania oczyszczonych ścieków na etapie przed oddaniem do użytkowania przedsięwzięcia.
5) Powstające na terenie inwestycji odpady gromadzić w sposób selektywny w miejscach na ten cel przeznaczonych w sposób zapobiegających przedostaniu się zanieczyszczeń do środowiska naturalnego.
6) Charakter inwestycji nie może pogorszyć standardów jakości środowiska i stwarzać uciążliwości dla ludzi przebywających w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia.
7) Jako zaplecze sanitarno-higieniczne dla ekipy budowlanej należy wykorzystać istniejące pomieszczenia sanitarne w budynku kotłowni;
8) Zachować dotychczasowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej zakładu (wodę pobierać z wodociągu miejskiego, a ścieki odprowadzać do kanalizacji miejskiej);
9) Wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych i terenów utwardzonych działki odprowadzać powierzchniowo na tereny biologicznie czynne działki inwestora;
10) Dostawy paliw (gaz LPG i olej opałowy) realizować wyłącznie w porze dziennej;
11) Wszystkie powstające odpady w pierwszej kolejności poddawać odzyskowi lub unieszkodliwianiu w miejscu i powstawania;
12) Odpady wytwarzane na terenie placu budowy gromadzić w sposób selektywny, w specjalnie wydzielonym do tego celu miejscu gwarantującym bezpieczne magazynowanie, a następnie przekazywać do odzysku lub unieszkodliwienia specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia;
13) Konieczne do usunięcia, w związku z realizacją inwestycji, 4 klony pospolite wraz z bryłą ziemną w inne miejsce działki, będącej własnością inwestora;
14) Ziemię z wykopów zagospodarować na terenie działki inwestora, przy czym wierzchnią warstwę urodzajną zdeponować osobno i wykorzystać do kształtowania terenów zielonych.
15) Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren uporządkować.


3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
Nie określa się.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Tego typu inwestycje nie są zaliczane do stwarzających zagrożenie wystąpienia awarii
przemysłowych.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie zachodzi obawa transgranicznego oddziaływania na środowisko.II. Nie stwierdzam konieczności:

1. utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Nie zachodzi potrzeba ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania na terenie
otaczającym omawianą inwestycję.

2. wykonania kompensacji przyrodniczej.

Nie zachodzi konieczność wykonania kompensacji przyrodniczej.

III. Nie nakładam na PHU Kamil Artur Siwik z/s ul. Młodkowskiego 40 A, 11-700 Mrągowo obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

IV. Charakterystykę całego przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do decyzji.

Uzasadnienie
PHU Kamil Artur Siwik z/s ul. Młodkowskiego 40 a, 11-700 Mrągowo wystąpiło do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na modernizacji sposobu zasilania kotłowni w Rucianem-Nidzie przy ulicy Kwiatowej 6 A poprzez posadowienie 4 zbiorników na gaz o łącznej pojemności powyżej 10 m3 (nie większą jednak jak 100 m3) na działkach nr 229/268, 229/287, 229/267, obręb Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000.
Z danych zawartych w dostarczonych materiałach wynikało, iż planowana inwestycja zgodnie § 3 ust. 1 pkt. 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2012 r. Nr 213, poz. 1397,), kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, Po stwierdzeniu spełnienia wymogów ustawowych wniosek inwestora oraz pozostałe dokumenty przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu celem uzyskania opinii na temat konieczności sporządzenia raportu oddziaływania. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu wydał opinię sanitarną znak ZNS.9083.18.2012 z dnia 11 lipca 2013 r. w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie po przeanalizowaniu dokumentacji postanowieniem znak WOOŚ.4240.287.2013.BG.1 z dnia 5 lipca 2013 roku wyraził opinię, iż dla przedmiotowej inwestycji koniecznym jest opracowanie raportu i jednocześnie określił jego zakres. Burmistrz postanowieniem z dnia 23 lipca 2013 roku nałożył na inwestora obowiązek opracowania raportu i określił jego zakres zgodnie z opinią RDOŚ w Olsztynie. Jednocześnie 23 lipca zawiesił postępowanie do czasu dostarczenia przez inwestora raportu. Inwestor 24 lipca dostarczył raport i wniósł o dalsze wykorzystanie w prowadzonym postępowaniu. 24 lipca 2013 roku Burmistrz podjął zawieszone postępowanie i skierował raport wraz ze stosownym wnioskiem o uzgodnienie realizacji inwestycji do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie. Po przeanalizowaniu przesłanej dokumentacji PPIS w Piszu pismem znak ZNS.9083.18.2012 z dnia 26 sierpnia 2013 roku wydał opinię sanitarną w której zaopiniował pozytywnie realizacje przedsięwzięcia. RDOŚ w Olsztynie postanowieniem znak WOOŚ.4242.69.2013.KT z dnia 31 lipca 2013 roku uzgodnił realizację inwestycji. Wobec powyższego stosownie do dyspozycji art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz ustalił 21 dniowy termin na zgłoszenie uwag i wniosków przez społeczeństwo. Termin upłynął w dniu 14 sierpnia 2013 roku. Wobec faktu, iż nie wpłynął żadem wniosek Burmistrz zawiadomił strony o zakończeniu postępowania oraz określił 7 dniowy termin na zapoznanie się ze zgromadzonymi materiałami i umożliwił ewentualne wypowiedzenie się przed wyśnieniem decyzji. Wobec braku uwag organ wydał decyzję środowiskową.
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr 229/268, 229/287, 229/267 w obrębie Ruciane-Nida i polegać będzie na posadowieniu 4 zbiorników na gaz o łącznej pojemności powyżej 10 m3( nie większej jednak niż 100 m3).
Działki, na których planowana jest realizacja przedsięwzięcia jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej części miasta ruciane-Nida uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XII/57/2003 z dnia 8 lipca 2003 roku.
W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowana jest posadowienie czterech zbiorników na gaz LPG o pojemności 6400 dm3 każdy na działce nr 229/268 przy czym ze względu na konieczność zachowania odpowiednich odległości od budynku kotłowni oraz od granicy działki, do której inwestor ma tytuł, inwestycja obejmie również niewielką cześć działki nr 229/287 oraz 229/267. Obecnie na działce znajduje się istniejąca kotłownia na olej ciężki o mocy 4,3 MW. Kotłownia pracuje cały czas zużywając ok. 720,4 Mg oleju rocznie. Wokół działki inwestora znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (ok. 55 m) oraz zabudowa jednorodzinna (ok. 110 m). Planowane do posadowienia zbiorniki posadowione będą obok budynku kotłowni. Powierzchnia zajmowana przez zbiorniki wyniesie 45 m2. Aktualnie teren ten pokryty jest trawą oraz rosną na nom cztery klony pospolite. Są to młode drzewa o średnicy – 3 szt. 35 cm, jeden o średnicy 40 cm. Inwestor planuje przesadzić drzewa wraz z bryła ziemną w inne miejsce na terenie działki. Zbiorniki wykonane będą z blachy ze stali węglowej, pokrytej trójskładnikową powłoką zapobiegającą nadmiernemu nagrzewaniu się. Wyposażone będą w: zawór napełniania, zawór poboru wraz z manometrem, rurkę przepełnienia, zawór serwisowy oraz zawór (zawory) bezpieczeństwa. Dostawa gazu LPG odbywać się będzie autocysternami. Roczne zużycie gazu przewiduje się na poziomie 527 Mg (tj. ok. 1054 m3). Po modernizacji kotłownia zasilana będzie LPG, ale istniejące zbiorniki oleju stanowić będą rezerwę. Zakłada się, ze produkcja ciepła ze spalania LPG wyniesie 80 %, z oleju zaś 20 %. W istniejących kotłach zastosowane będą zamiennie palniki gazowe lub olejowe. Możliwość realizacji przedsięwzięcia poprzedziła analiza wariantowa. Wariant A – opisany powyżej, wariant B – umieszczenie zbiorników pod ziemią w tej samej lokalizacji. Ze względów technicznych (konieczność zamontowania wydajniejszych parowników na okres zimowy oraz z uwagi na konieczność wykonania bardzo głębokich wykopów, inwestor przyjął do realizacji wariant A. Realizacja inwestycji związana będzie z wykonaniem niewielkich zagłębień pod ławy fundamentowe zbiorników. Ziemia z wykopów zostanie zagospodarowana na terenie działki inwestora.
Faza realizacji planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z okresowym wzrostem emisji spalin i poziomu hałasu spowodowanego pracami budowlanymi oraz ruchem pojazdów po terenie inwestycji. Czas trwania prac budowlanych, poza pracami wewnątrz budynku mariny, ograniczony będzie wyłącznie do pory dnia, a roboty budowlane wykonywane będą przy pomocy sprawnych maszyn i urządzeń. Przewiduje się, że skala i zasięg uciążliwości powodowanych w fazie budowy przedmiotowych instalacji będzie niewielki, z uwagi na mały zakres planowanych prac, a emisja substancji zanieczyszczających oraz hałasu będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych. Jako zaplecze sanitarno-higieniczne należy wykorzystać zaplecze istniejącej kotłowni.
Na etapie eksploatacji kotłowni zasadniczy wpływ na stan czystości powietrza będzie miała emisja zorganizowana zanieczyszczeń związana z pracą kotłów opalanych w 80 % LPG a w 20 % olejem. Głównymi zanieczyszczeniami będą: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu oraz pył zawieszony. Z wykonanych obliczeń wynika, że emisja mieścić się będzie w obowiązujących w chwili obecnej normach. Modernizacja systemu opalania kotłów spowoduje spadek emisji dwutlenku siarki o 79,9 %, dwutlenku azotu o ok. 64,9 % a pyłu zawieszonego o 75,2 % w stosunku do obecnej emisji. Na etapie funkcjonowania tak jak dotychczas kotłownia będzie źródłem hałasu. Dostawy paliwa autocysterną przeprowadzanie będą wyłącznie w porze dziennej, natomiast kotłownia funkcjonować będzie całodobowo. Obliczenia wykonane dla poszczególnych źródeł hałasu (m.in. kotłownia, autocysterna podczas przyjęcia gazu) przy jego poziomie maksymalnym wykazały, iż generowany poziom hałasy dla najbliższej zabudowy będzie się kształtował na poziomie podobnym do obecnego i będzie znacznie niższy od obowiązujących norm. Woda na cele technologiczne jak również odprowadzanie ścieków nie ulegną zmianie. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że przyjęte rozwiązania techniczne i organizacyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zabezpieczą środowisko przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do wód podziemnych, powierzchniowych oraz gruntu.
Powstające w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady gromadzone będą w sposób selektywny, a następnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia. Przedsięwzięcie zasadniczo nie ingeruje w powierzchnię ziemi, w związku z czym nie będzie potrzeby usuwania nadmiarowych mas ziemnych z terenu inwestycji.
Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Piska (kod obszaru: PLB280008), a także w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich, wprowadzonego rozporządzeniem Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mzurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz Woj. Warm-Maz. Nr 52, poz. 725
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że planowana inwestycja nie będzie powodowała negatywnych oddziaływań na środowisko naturalne. Wskazany do realizacji wariant został oceniony jako ingerujący w znikomym stopniu w środowisko. Ponadto wskazano, że wariant ten nie będzie powodował znaczących oddziaływań na gatunki i siedliska wskazane jako przedmioty ochrony ww. obszarów Natura 2000.
Ze względu na oddalenie przedmiotowej inwestycji od granic państw sąsiednich przedsięwzięcie nie będzie wymagało przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Organ wydający decyzje środowiskową nie nałożył na inwestora obowiązku oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę z uwagi na fakt, iż realizacja inwestycji z bezwzględnym zachowaniem warunków nałożonych na inwestora w sentencji przedmiotowej decyzji nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko.

Uwzględniając brak znaczącego wpływu inwestycji na środowisko i obszar Natura 2000 określono środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym postanowiono orzec jak w sentencji.


Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wniosku o pozwolenie na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.Otrzymują:
1. PHU Kamil Artur Siwik
2. Strony postępowania w drodze obwieszczenia
3. a/a

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
3. Starostwo Powiatowe w Piszu
Wydział Ochrony ŚrodowiskaZałącznik Nr 1 do decyzji nr PNO.6220.2.2013
o uwarunkowaniach środowiskowych
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia
W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowana jest posadowienie czterech zbiorników na gaz LPG o pojemności 6400 dm3 każdy na działce nr 229/268 przy czym ze względu na konieczność zachowania odpowiednich odległości od budynku kotłowni oraz od granicy działki, do której inwestor ma tytuł, inwestycja obejmie również niewielką cześć działki nr 229/287 oraz 229/267. Zbiorniki wykonane będą z blachy ze stali węglowej, pokrytej trójskładnikową powłoką zapobiegającą nadmiernemu nagrzewaniu się. Wyposażone będą w: zawór napełniania, zawór poboru wraz z manometrem, rurkę przepełnienia, zawór serwisowy oraz zawór (zawory) bezpieczeństwa. Dostawa gazu LPG odbywać się będzie autocysternami. Roczne zużycie gazu przewiduje się na poziomie 527 Mg (tj. ok. 1054 m3) Dodatkowo nastąpi modernizacja palników z przystosowaniem do paliwa gazowego.
Data powstania: środa, 28 sie 2013 12:51
Data opublikowania: środa, 28 sie 2013 21:23
Data przejścia do archiwum: czwartek, 5 wrz 2013 08:00
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2648 razy