BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, dn. 14 sierpnia 2013 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
OR.0002.09.2013

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 22 sierpnia 2013 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy XXXIX sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
 4. Przyjęcie i podpisanie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2013 r.
 5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XXXVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2013 r.
B. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 2. Działalność Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie.
C. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • rozpatrzenia skargi,
  • określenia zasad i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin pedagogom, psychologom, logopedom i doradcom zawodowym,
  • przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin "Czyste Mazury" z siedzibą w Mrągowie,
  • poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
  • zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych,
  • dokonania zmian w budżecie Gminy Ruciane-Nida na 2013 r.,
  • wniosku o wyłączenie z projektowanych do ustanowienia lasów ochronnych, położonych w Nadleśnictwie Pisz, w obrębie Szeroki Bór części jednego z pododdziałów,
  • wyrażenia opinii na temat projektu uznania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za ochronne,
  • gospodarki gruntami.
D. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje radnych.
 2. Wnioski i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 5. Zamknięcie obrad.Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko
Data powstania: środa, 14 sie 2013 22:12
Data opublikowania: środa, 14 sie 2013 22:28
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 sie 2013 09:01
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2214 razy