BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.4.2013
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Zgodnie z art. 21 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zawiadamia, że dnia 22 lipca 2013 r. wpłynął wniosek Pani Iwony Wagner – Suchockiej pełnomocnika Narodowego Banku Polskiego dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia polegającego na „Przebudowie przystani wodnej OW NBP „Guzianka” w Rucianem-Nidzie ” na działce nr 42/5 (jez. Bełdany) przy działce nr 34/8 polegającej na rozbiórce starych pomostów i zastąpieniu ich nowymi pływającymi. Inwestorem przedsięwzięcia jest Narodowy Bank Polski.

Wniosek oraz karta informacyjna znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3. Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4.


Data powstania: środa, 24 lip 2013 13:07
Data opublikowania: środa, 24 lip 2013 13:38
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 sie 2013 09:08
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1739 razy