BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.2.2013
Ruciane-Nida, dn. 23 lipca 2013

PNO.6220.2.2013
P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 88 ust 3, a także art. 68 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), a także § 3 ust 1 pkt 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Kamila Artura Siwika – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe oraz po otrzymaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak WOOŚ.4240.287.2013.BG.1 z dnia 5 lipca 2013 r. oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu znak ZNS.9083.18.2013 z dnia 11 lipca 2013 r.

p o s t a n a w i a m

nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji sposobu zasilania kotłowni w Rucianem-Nidzie przy ulicy Kwiatowej 6 A poprzez posadowienie 4 zbiorników na gaz o łącznej pojemności 19,4 m3 na działkach nr 229/268, 229/287, 229/267 w obrębie Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000 oraz ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).


u z a s a d n i e n i e

Pan Kamil Artur Siwik – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe wniósł do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z wnioskiem o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji sposobu zasilania kotłowni w Rucianem-Nidzie przy ulicy Kwiatowej 6 A poprzez posadowienie 4 zbiorników na gaz o łącznej pojemności 19,4 m3 na działkach nr 229/268, 229/287, 229/267 w obrębie Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000. Po stwierdzeniu wymogów ustawowych wniosek inwestora wraz ze stosowną dokumentacją przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, celem wydania opinii czy dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko. Planowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust 1 pkt 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.) należy do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że jest ono zlokalizowane na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Piska PLB280008, a także w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu pismem znak: ZNS.9083.18.2013 z dnia 11 lipca 2013 r. wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem znak: WOOŚ.4240.287.2013.BG.1 z dnia 5 lipca 2013 r. wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 24 ust 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zmianami) na obszarze chronionego krajobrazu dopuszcza się realizacje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 wraz ze zmianami), dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.
Raport pozwoli ocenić w jaki sposób realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji wpłynie na środowisko, pozwoli przeanalizować wpływ alternatywnych rozwiązań oraz ocenić zagrożenia dla środowiska w trakcie budowy i użytkowania, a tym samym wybrać optymalny wariant poszczególnych elementów przedsięwzięcia oraz określić środki wskazane do minimalizacji wpływu przedsięwzięcia na środowisko.
Po przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji i uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…), tj.: rodzaju, skali oddziaływania, charakterystyki oraz usytuowania planowanego przedsięwzięcia, w ocenie tutejszego organu inwestycja ta może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedmioty ochrony obszarów Natura 2000.

Mając to na uwadze postanowiono jak w sentencji.


P o u c z e n i e

Na powyższe postanowienie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.Otrzymują:

1. PHU Kamil Artur Siwik
2. strony wg wykazu geodezyjnego
3. a/a

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny


Data powstania: wtorek, 23 lip 2013 07:42
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 31 lip 2013 07:38
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Kornelia Dawid
Artykuł był czytany: 2340 razy