BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, dn. 18 czerwca 2013 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
OR.0002.08.2013

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 25 czerwca 2013 r. (wtorek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy XXXVIII sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
 4. Przyjęcie i podpisanie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2013 r.
 5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XXXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2013 r.
B. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 2. Przygotowania Gminy do sezonu turystycznego:
  • propozycje imprez kulturalnych i turystycznych,
  • propozycje wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
  • bezpieczeństwo podczas wakacji.
C. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • przyjęcia do realizacji projektu z zakresu pomocy społecznej,
  • określenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe i okresowe oraz pomoc rzeczową z wyłączeniem pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie,
  • rozpatrzenia skargi,
  • rozpatrzenia skargi,
  • ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych,
  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury,
  • określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida,
  • dokonania zmian w budżecie Gminy Ruciane-Nida na 2013 r.,
  • gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2013,
  • wyrażenia zgody na stosowanie innej stopy procentowej dla rozłożonej na raty opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego,
  • wyrażenia zgody na stosowanie innej stopy procentowej dla rozłożenia na raty ceny nieruchomości,
  • gospodarki gruntami.
D. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje radnych.
 2. Wnioski i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 5. Zamknięcie obrad.Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk
Data powstania: środa, 19 cze 2013 14:50
Data opublikowania: środa, 19 cze 2013 15:08
Data przejścia do archiwum: środa, 26 cze 2013 13:35
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1649 razy