BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego

w sprawie sprzedaży działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkalno-usługowe


Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 roku Dz. U Nr 261, poz. 2603) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza 3 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Rucianem-Nidzie ( w pobliżu ulicy Akacjowej za kościołem w Nidzie), przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno-usługową, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, ujawnionych w KW 19031 i 12965, niżej wymienionych:

1.działka nie zabudowana ozn nr geod. 220/13, o pow. 959 m2
cena wywoławcza 26.100,00 zł, wadium 2.610,00 zł

2.działka nie zabudowana ozn. nr geod. 220/14, o pow. 984 m2
cena wywoławcza 26.800,00 zł, wadium 2.680,00 zł

3.działka nie zabudowana ozn. nr geod. 226/35, o pow. 1.148 m2
cena wywoławcza 31.200,00 zł, wadium 3.120,00 zł

4.działka nie zabudowana ozn. nr geod. 226/37, o pow. 1.160 m2
cena wywoławcza 31.500,00 zł, wadium 3.150,00 zł

5. działka nie zabudowana ozn. nr geod. 226/38, o pow. 1.638 m2
cena wywoławcza 45.800,00 zł, wadium 4.580,00 zł

6. działka nie zabudowana ozn. nr geod. 226/39, o pow. 987 m2
cena wywoławcza 26.300,00 zł, wadium 2.630,00 zł

7. działka nie zabudowana ozn. nr geod. 226/40, o pow. 1.014 m2
cena wywoławcza 27.200,00 zł, wadium 2.720,00 zł

8. działka nie zabudowana ozn. nr geod. 226/42, o pow. 1.019 m2
cena wywoławcza 27.300,00 zł, wadium 2.730,00 zł

9. działka nie zabudowana ozn. nr geod. 226/43, o pow. 1.012 m2
cena wywoławcza 27.100,00 zł, wadium 2.710,00 zł

10. działka nie zabudowana ozn. nr geod. 226/44, o pow. 912 m2
cena wywoławcza 24.100,00 zł, wadium 2.410,00 zł

11. działka nie zabudowana ozn. nr ged. 226/45, o pow. 932 m2
cena wywoławcza 24.700,00 zł, wadium 2.470,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 17 listopada 2005 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy Al. Wczasów 4.

1.W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w terminie do
dnia 14 listopada 2005 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i przedłożą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem (pokój nr 9 w tut. UMiG).

2.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.

3.Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT . Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

4.Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że ono nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6.W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7.Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupna-sprzedaży winien liczyć się ze skutkami art. 3 (prawo pierwokupu) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592).
Data powstania: wtorek, 11 paź 2005 08:04
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 30 lis 2005 14:21
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2457 razy