BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
1. Położenie nieruchomości: Ruciane-Nida, Al. Wczasów, Gmina Ruciane-Nida
2. Numer działki: 136
3. Powierzchnia działki: 983m2
4. Numer księgi wieczystej: KW OL1P/00022345/4
5. Przedmiotem sprzedaży na podstawie Uchwały XI/12/98 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 marca 1998r. jest lokal mieszkalny nr 2, o powierzchni użytkowej 34,12m2, składający się z usytuowanych na parterze 2 pokoi, przedpokoju i łazienki, oraz przynależnych, zlokalizowanych na poddaszu: pokoju, przedpokoju i aneksu kuchennego o łącznej powierzchni 15,09m2. Lokal mieszkalny znajduje się w budynku wielolokalowym mieszkalnym nr 6 w Rucianem-Nidzie przy ul. Al. Wczasów. Do lokalu mieszkalnego nr 2 przynależy piwnica o pow. 8,85m2 oraz pomieszczenie gospodarcze o pow. 10,31m2. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje oddanie w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, udziału w wyżej wymienionej działce wielkości 6837/35727części oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
Budynek mieszkalny Nr 6 składa się z 6 lokali mieszkalnych.
6. Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z przynależnościami wynosi 49 494,00zł. wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 14 197,00zł.
W przypadku wpłaty jednorazowej zostanie zastosowana bonifikata w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31.01.2007r., wtedy cena sprzedaży lokalu wyniesie 4 949,40 zł. W przypadku sprzedaży na raty cena sprzedaży wyniesie 9 898,80 zł przy zastosowaniu bonifikaty w wysokości 80% zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą.
Jeżeli nabywca nieruchomości zbędzie nieruchomość lub wykorzysta ją na cele inne niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą nr XVI/87/91 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 listopada 1991 roku została przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat. Nabywca z tytułu nabycia w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie wnosi na rzecz sprzedawcy pierwszą opłatę, stanowiącą 25 % wartości udziału w gruncie, w wysokości 3 549,25 zł od której stosuje się bonifikatę na podstawie w/w uchwały w wysokości 90%, czyli 354,93 zł + 23% VAT tj. 81,63 zł = 436,56 zł przed spisaniem umowy notarialnej, bądź w wysokości 80% stosownie do uchwały. Natomiast przez dalszy okres użytkowania wieczystego nabywca będzie wnosił do 31 marca każdego roku opłatę roczną wynoszącą 1% wartości udziału w gruncie, co w chwili obecnej stanowi kwotę 141,97zł zł + 23% VAT tj. 32,65 zł = 174,62 zł.
8. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu na koszt nabywcy. Nabywca pokrywa również koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
9. Nabywca uiszcza należność w kwocie 4 949,40zł + 436,56zł + koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży, w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida.
W przypadku gdy na wniosek nabywcy kwota sprzedaży zostanie rozłożona na raty roczne, pierwsza rata wymagana jest przed spisaniem umowy notarialnej, a pozostałe raty plus oprocentowanie w wysokości 2% liczone od kwoty pozostałej po wpłacie kolejnej raty w stosunku rocznym, będą wymagane na rzecz sprzedawcy co roku do 31 marca, poczynając od roku 2013. kwota rozłożona na raty będzie zabezpieczona poprzez ustanowienie hipoteki na zbywanym lokalu.
10. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
11. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku, poz. 535 z poźn. zm.
12. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 01.02.2013 roku do dnia 22.02.2013roku.
Data powstania: piątek, 1 lut 2013 07:45
Data opublikowania: piątek, 1 lut 2013 08:33
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 lut 2013 11:31
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2643 razy