BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

PNO.6730.98.2010.2012
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida podaje do publicznej wiadomości, iż wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie napowietrznej linii energetycznej nn 0,4 kV, budowie i rozbudowie przyłączy napowietrznych, budowie przyłącza kablowego oraz ZK do zasilenia budynku mieszkalnego na działkach nr 106, 107, 2218/4, 2218/5, 102/1, 101/1 położonych w obrębie Wygryny. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A.
Jednocześnie informuję, iż strony postępowania mogą wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Data powstania: czwartek, 15 lis 2012 07:43
Data opublikowania: czwartek, 15 lis 2012 08:31
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 lis 2012 12:17
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2282 razy