BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

„Budowa chodników i promenady przy ul. Wiejskiej w Rucianem-Nidzie”
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie informuje, że w dniu 29 października 2012 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na budowę chodników i promenady przy ul. Wiejskiej w Rucianem-Nidzie. Umowę zawarto z firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLBET” Elżbieta Mieczkowska, Szczechy Wielkie 15, 12-200 Pisz. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 – 46 Ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodne z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69).

Ruciane-Nida: Budowa chodników i promenady przy ul. Wiejskiej w Rucianem-Nidzie
Numer ogłoszenia: 425070 - 2012; data zamieszczenia: 30.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 364622 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4231036, faks 087 4254456.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodników i promenady przy ul. Wiejskiej w Rucianem-Nidzie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa chodników i promenady przy ul. Wiejskiej w Rucianem-Nidzie a w szczególności: 1) roboty przygotowawcze; 2) roboty rozbiórkowe; 3) roboty ziemne; 4) roboty związane z budową zjazdów, ciągów pieszo - jezdnych (1540 m2 kostki brukowej) i promenady (1651 m2 kostki brukowej); 5) roboty związane z budową chodników (1727 m2 kostki brukowej); 6) roboty związane z wbudowaniem krawężników i obrzeży; 7) roboty związane z budową ścieku; 8) roboty wykończeniowe; 9) roboty związane z budową linii oświetlenia ulicznego (układanie kabli - 685 m dł., 24 słupy oświetleniowe,. zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.10.00.00-8, 45.11.10.00-9, 45.23.14.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe POLBET Elżbieta Mieczkowska, Szczechy Wielkie 15, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1064002,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 735147,63

Oferta z najniższą ceną: 735147,63 / Oferta z najwyższą ceną: 1128540,40

Waluta: PLN.

Data powstania: wtorek, 30 paź 2012 12:09
Data opublikowania: wtorek, 30 paź 2012 13:09
Data przejścia do archiwum: środa, 7 lis 2012 08:36
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2398 razy