BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Obwieszczenie
PNO.6220.10.2012 Ruciane-Nida, dn. 4 października 2012 r.O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie

podaje do publicznej wiadomości informację


że w dniu 3 października 2012 r. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ul. Senatorska 11,
00-075 Warszawa złożyło wniosek wraz z raportem o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji istniejącej infrastruktury
Ośrodka Turystyki Wodnej PTTK Kamień na potrzeby mini przystani żeglarskiej wraz z
systemami odbioru i segregacji odpadów” w miejscowości Kamień na działce nr 40/6 będącej w
użytkowaniu wieczystym PTTK oraz na działce nr 42/5 – jezioro Bełdany. Organem administracji
właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Urząd Gminy Ruciane-Nida, zaś organami
biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania
uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Piszu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pokój nr 3.
Do wiadomości:

1. Wnioskodawca
2. BIP + tablica urzędowa UMiG
3. a/a


Sporządziła:
Julita Katarzyna Małż
Data powstania: czwartek, 4 paź 2012 07:39
Data opublikowania: czwartek, 4 paź 2012 07:42
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 paź 2012 08:35
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2679 razy