BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Ruciane-Nida, dn. 28 września 2012 r.

PNO.6220.6.2012
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania


Działając zgodnie z art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek Pana Romualda Muszyńskiego zam. Maldanin 18, 12-200 Pisz działającego z upoważnienia Pana Dariusza Gleby zam. Wojnowo 27, 12-220 Ruciane-Nida zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia polegającego na budowie stacji paliw płynnych, bezdotykowej dwustanowiskowej myjni samochodów osobowych, okręgowej stacji kontroli pojazdów, motelu na 20 miejsc sypialnych z częścią gastronomiczną oraz zjazdu na działkę 16/1 z drogi krajowej nr 58 i wojewódzkiej nr 610 Piecki – Ruciane-Nida, na działce nr 16/1, obręb Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, obszar Natura 2000.
Jednocześnie tut. Organ informuje, że wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.
Akta sprawy są do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, pok. nr 3. W terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości istnieje możliwość składania uwag i wniosków dotyczących planowanego przedsięwzięcia w godz. 7.00 – 15.00.
Do wiadomości:
1. Wnioskodawca
2. tablica ogłoszeń UMiG Ruciane-Nida + BIP
3. a/a


Sporządziła:
Julita Katarzyna Małż
Data powstania: piątek, 28 wrz 2012 09:09
Data opublikowania: piątek, 28 wrz 2012 09:14
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 paź 2012 10:31
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2748 razy