BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE WRAZ Z DOSTAWĄ 4 SZT. TABLIC PAMIĄTKOWYCH

Ruciane – Nida, dn. 11 / 09 / 2012 r.
Gmina Ruciane – Nida
Al. Wczasów 4
12 – 220 Ruciane – Nida
/ Zamawiający /

OFERENCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE WRAZ Z DOSTAWĄ 4 SZT. TABLIC PAMIĄTKOWYCH

W związku z projektem pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Ruciane – Nida” realizowanym przez Gminę Ruciane – Nida na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr UDA-RPWM.06.01.02-28-001/10-00 z dn. 30.06.2010r. – niniejszym informuję, że Gmina Ruciane – Nida jest zainteresowana wykonaniem wraz z dostawą 4 szt. tablic pamiątkowych jednostronnych na potrzeby promocji ww. projektu.

A. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wraz z dostawą:
4 szt. tablic jednostronnych o wymiarach 70cm wys. x 90cm szer. z blachy ocynkowanej 0,8mm, wydruk solwentowy, odporny na warunki atmosferyczne, montowana na stelażu oraz 1 słupku stalowym ocynkowanych przeznaczonym do zamocowania w gruncie, przy czym wysokość tablicy po umieszczeniu w gruncie ma wynosić ok. 150cm (licząc od dolnej krawędzi tablicy) przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji.

Zakres zamówienia obejmuje:
 zaprojektowanie tablic informacyjno – promocyjnych wg poniższych zaleceń – zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów RPO WiM w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 wykonanie zaprojektowanych tablic informacyjnych - po ich formalnej akceptacji przez Zamawiającego,
 wykonanie konstrukcji i słupków mocujących – wg standardów obowiązujących dla znaków drogowych,
 dostawę tablic informacyjno – promocyjnych i słupków do siedziby Zamawiającego.

Tablice informacyjno – promocyjne muszą zawierać:
 znak Narodowej Strategii Spójności oraz logotyp: Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności;
 flagę Unii Europejskiej oraz odniesienie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 herb województwa warmińsko – mazurskiego;
 herb Gminy Ruciane – Nida;
 logo Warmii i Mazur;
 napis „Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”;
 tytuł projektu, wartość całkowitą projektu oraz kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także nazwę Beneficjenta;
 hasło: „Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”.
W/w logotypy/znaki graficzne są dostępne na stronie internetowej RPO WiM pod adresem: http://rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=134
 Wzór tablicy informacyjno – promocyjnej stanowi załącznik nr 1 do zapytania. Szczegółowe wytyczne względem zaprojektowania i wykonania tablic zostały określone w dokumencie „Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej”. Dokument znajduje się na ww. stronie internetowej. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania zasad określonych ww. dokumencie.

B. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: 27.09.2012r. Miejsce dostarczenia: siedziba Zamawiającego.

C. Miejskie, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy złożyć osobiście / listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na tablice informacyjno – promocyjne - MASTERPLAN” w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane – Nida przy Al. Wczasów 4, 12 – 220 Ruciane – Nida w terminie do dnia 19 / 09 / 2012r. do godz. 15.00. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź faksu.
Oferta musi zawierać:
 ofertę cenową sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania,
 oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu do stosowania przy realizacji zamówienia wytycznych dla beneficjentów RPO WiM w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do tablic informacyjnych – zawartych w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WiM pod adresem: www.rpo.warmia.mazury.pl , które stanowi załącznik nr 2 do zapytania.

D. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia.
Kryterium wyboru oferty jest cena. Wyniki postępowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej UMiG Ruciane-Nida. Do Oferenta, którego oferta zostanie wybrana w ramach niniejszego postępowania, zostanie skierowane stosowne zamówienie.
Niniejszym informuję, że zakup jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Z poważaniem

Zbigniew Janusz Opalach
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – NidaZgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 133 poz. 759 ze zm.) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 11 wrz 2012 12:45
Data opublikowania: środa, 12 wrz 2012 10:20
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 wrz 2012 08:25
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2627 razy