BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie kolejnego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, 2 i art.. 39 ust. 2 i art. 67 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza kolejny publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, ujawnionych w Księdze wieczystej OL1P/00029403/8 oraz OL1P/00030043/6, niżej wymienionych:

Numer działki
Pow. w m2
Udział w nieruchomości wspólnej - dz. nr 227/32 o pow. 821 m2
Obręb położenia
Opis nieruchomości
Cena wywoławcza netto
Wadium
227/51
18
1/32
Ruciane-Nida
Nieruchomości nie zabudowane połozone przy ul. 11-Listopada. Na przedmiotowe nieruchomości zostały wydane warunki zabudowy - budowa budynków garażowych w zabudowie szeregowej.
4 800,00 zł
600,00zł
227/52
18
1/32
Ruciane-Nida
4 800,00 zł
600,00zł
227/53
18
1/32
Ruciane-Nida
4 800,00 zł
600,00zł
227/54
18
1/32
Ruciane-Nida
4 800,00 zł
600,00zł


kolejny publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 11 października 2012 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.
1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 października 2012 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 08 października 2012r. włącznie (pokój nr 2 w tut. UMiG).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
3. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT i kosztem przygotowania dokumentacji do sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
4. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .
7. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 2, tel. 0/87/4254452, fax 0/87/4254456. Podano do publicznej wiadomości: od dnia 07 września 2012r. do dnia 08 października 2012r.

Data powstania: piątek, 7 wrz 2012 13:18
Data opublikowania: piątek, 7 wrz 2012 13:29
Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 paź 2012 07:44
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2633 razy