BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Ruciane-Nida, dn. 20 stycznia 2012 r.


PNO.7624.1.11.12


Obwieszczenie


Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 wraz ze zmianami) oraz art. 49 KPA


Informuję

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PLUS wraz
z zasilaniem, działka nr 87/20, obręb m. Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000. Inwestorem jest pani Wioletta Doniec, Arpro Pracownia Projektowa Sp. z o.o., działająca w imieniu POLKOMTEL S.A.
Zgodnie z art. 74 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.) jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3. Od decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.Do wiadomości:
1. Wioletta Doniec, Arpro Pracownia Projektowa
2. BIP + tablica urzędowa UMiG
3. a/aSporządziła:
Julita Małż
Data powstania: czwartek, 26 sty 2012 08:21
Data opublikowania: czwartek, 26 sty 2012 10:21
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lut 2012 09:44
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2722 razy