BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 33, ust. 1 i 79 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm./, zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w trybie art. 33-36 i 38 ww. ustawy w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego na działkach o nr geod. 9 oraz 13. położonych w obrębie Karwica, gmina Ruciane-Nida.

Zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentami przesłanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie:

- Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego na obszar Natura 2000, wykonanym przez Panią Monikę Jabłońską oraz Pana Pawła Jabłońskiego,
oraz możliwości składania przez zainteresowanych uwag i wniosków w terminie 21-dniowym tj. od 31.10.2010r. do 20.11. 2011 roku, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, pok. Nr 3, w godz. 800 - 1400.

Wnioski i uwagi mogą być składane w wyżej określonym terminie na piśmie w siedzibie Urzędu, pocztą elektroniczną na adres: jacek.schramke@ruciane-nida.pl, lub faxem na nr 087 425 44 54.

Wnioski i uwagi będą rozpatrywane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.
Data powstania: poniedziałek, 31 paź 2011 08:25
Data opublikowania: poniedziałek, 31 paź 2011 09:35
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 lis 2011 08:31
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2356 razy