BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
1. Położenie nieruchomości: Ruciane-Nida przy ul. Słowiańskiej, Gmina Ruciane-Nida
2. Numer działki: 161/9 i 161/10
3. Powierzchnia działki: 1.388m2 i 913m2
4. Numer księgi wieczystej: KW 14785 i KW 18231
5. Przedmiotem sprzedaży na podstawie Uchwały XII/52/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31 sierpnia 2011r. jest:
- lokal mieszkalny nr 15, o powierzchni użytkowej 42,80m2, składający się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki, usytuowany na I piętrze budynku wielolokalowego mieszkalnego nr 15 w Rucianem-Nidzie przy ul. Słowiańskiej. Do lokalu mieszkalnego nr 15 przynależy piwnica o pow. 7,39m2. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje oddanie w użytkowanie wieczyste udziału wielkości 42,80/754,05 części w działce ozn. nr geod. 161/9 o pow. 1.388m2, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Słowiańskiej oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
- przynależny udział wynoszący 1/16 części w 2 budynkach gospodarczych z oddaniem w użytkowanie wieczyste takiego samego udziału w działce ozn. nr geod. 161/10, o pow. 913m2, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Słowiańskiej. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida.
Lokal mieszkalny i udział w budynku gospodarczym jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
6. Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego nr 15 (cena lokalu liczona z przynależnościami) została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie 45.862,00zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote). Cena sprzedaży lokalu wraz udziałem budynkach gospodarczych, po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida, z dnia 31.01.2007r. została ustalona w kwocie 4.586,20 zł (słownie: cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia groszy). Jeżeli nabywca nieruchomości zbędzie nieruchomość lub wykorzysta ją na cele inne niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Dla zabezpieczenia tego ustanawia się hipotekę umowną na nabywanym lokalu w wysokości udzielonej bonifikaty plus waloryzacja.
7. Nabywca z tytułu nabycia w użytkowanie wieczyste udziału zobowiązany będzie do wniesienia na rzecz sprzedawcy:
- pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% wartości udziału w gruncie ozn. nr geod. 161/9, co stanowi 1.333,25 zł, zaś po zastosowaniu 90% bonifikaty wyniesie 133,33 zł plus 23% VAT w kwocie 30,67zł = 164,00zł, przed spisaniem umowy notarialnej, a przez dalszy okres użytkowania wieczystego będzie wnosił do 31 marca każdego roku opłatę roczną wynoszącą 1% wartości udziału w gruncie tj. 53,33zł + 23% VAT stanowiący kwotę 12,27zł = 65,60zł.
- pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% wartości udziału w gruncie ozn. nr geod. 161/10, co stanowi 965,75 zł, zaś po zastosowaniu 90% bonifikaty wyniesie 96,58 zł plus 23% VAT w kwocie 22,21zł = 118,79zł, przed spisaniem umowy notarialnej, a przez dalszy okres użytkowania wieczystego będzie wnosił do 31 marca każdego roku opłatę roczną wynoszącą 3% wartości udziału w gruncie tj. 115,89zł + 23% VAT stanowiący kwotę 26,65zł = 142,54zł.
8. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu na koszt nabywcy. Nabywca pokrywa również koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
9. Nabywca uiszcza należność w kwocie 4.586,20zł + 164,00zł 118,79zł + koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży, w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida.
10. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
11. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku, poz. 535 z poźn. zm.
12. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 16.09.2011 roku do dnia 7.10.2011roku.

Data powstania: piątek, 16 wrz 2011 07:00
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 paź 2011 14:15
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2166 razy