BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU II

Sprzedaż działki budowlanej
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2000 roku Dz. U Nr 46, poz. 543 ze zmianami) i § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (Dz.U. Nr 9, poz. 30 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
Położenie nieruchomości: Ruciane – Nida, ul. Ogrodnicza
Numer księgi wieczystej – KW 12959
Opis nieruchomości: działka budowlana nie zabudowana przeznaczona pod budownictwo mieszkalno-usługowe, niżej wymieniona:
ozn. nr geod. 31, o pow. 501 m2,
cena wywoławcza wynosi 11.300,00 zł, wadium wynosi 1.100,00 zł

Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 16.09.2004 roku, o godzinie 10. 15, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów nr 4.

1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w terminie do dnia 13.09.2004 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.
3. Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
4. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Jedno postąpienie wynosi 500,00 zł.
6. W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupna-sprzedaży winien liczyć się ze skutkami art. 3 (prawo pierwokupu) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.Nr 64, poz. 592).
Data powstania: czwartek, 19 sie 2004 09:05
Data opublikowania: czwartek, 19 sie 2004 09:08
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 wrz 2004 07:56
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3581 razy