BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na sporządzenie Studium Wykonalności Projektu

Dot. Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Konkursu Nr 02/10/1.3 z zakresu: Osi Priorytetowej 1 – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
Zamawiający:
Urząd Miasta i Gminy Ruciane – Nida
Al. Wczasów 4
12-220 Ruciane – Nida

1. Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na: sporządzeniu Studium Wykonalności projektu dot. promocji Gminy Ruciane – Nida.
Usługa obejmuje wykonanie 3 egz. studium wykonalności w wersji papierowej i elektronicznej oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego. Studium wykonalności zostanie przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w ramach Konkursu Nr 02/10/1.3 ogłoszonego przez Województwo Warmińsko – Mazurskie na podstawie informacji przedstawionych przez Zamawiającego. Szacowana wartość projektu 500 tys. zł. (Wartość projektu może być zwiększona do 1 mln. zł. Jeżeli uzależniacie Państwo koszt sporządzenia SW od wartości projektu, to proszę określić dwa warianty oferty: I wariant – dla projektu o wartości do 500tys. zł; II wariant – dla projektu o wartości do 1 mln. zł.). Termin realizacji zamówienia: 05.10.2010r.
2. Forma składania ofert:
1) Oferta powinna zawierać:
a. nazwę i adres wykonawcy,
b. wartość netto i brutto usługi.
c. listę wykonanych studiów wykonalności dot. projektów turystycznych / promocyjnych, które uzyskały dofinansowanie z UE w ramach RPO WiM.
2) Ofertę należy przedłożyć osobiście / listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dot. zapytania na Studium Wykonalności projektu”.
3) Miejsce składania ofert: UMiG Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane – Nida, pokój nr 15.
4) Termin składania ofert upływa dnia 22.09.2010r. o godz. 15.00. Liczy się data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5) Osobą upoważnioną do udzielania informacji po stronie Zamawiającego jest: Karol Syta – tel. 087 425-44-37.
Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 233 poz. 1655) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani listownie. Ponadto informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zmieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (BIP UMiG Ruciane-Nida).

Z poważaniem
Leszek Marek Gryciuk
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida
Data powstania: środa, 15 wrz 2010 08:25
Data opublikowania: środa, 15 wrz 2010 11:21
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 wrz 2010 10:23
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3090 razy