BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy

„Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ozn. nr geod. 144 w m. Ukta gmina Ruciane-Nida ”
Gmina Ruciane-Nida reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, tel. 087 423 10 36, fax 087 425 44 56, www.bip.ruciane-nida.pl, e-mail: umig@ruciane-nida.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej na działce ozn. Nr geod. 144 w m. Ukta gmina Ruciane-Nida zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)
Wspólny Słownik Zamówień - CPV – 45233120-6
Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2010 r.
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej położonej na działce ozn. nr geod 144 w m. Ukta gmina Ruciane-Nida, a w szczególności:
1) Roboty przygotowawcze:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym,
- mechaniczne rozbieranie nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20 cm,
- wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 9 km,
2) Roboty ziemne:
- wykopy wykonywane spycharkami w gr. kat IV,
- przemieszczenie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych na odl. do 10 m,
- przemieszczenie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych na odl. do 10 m – za każde rozpoczęte 10 m przem. w zakresie pow. 10 do 30 m,
- roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w gr. kat III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi,
- dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej gr. kat. I-IV krotność 9.
3) Podbudowa:
- profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonanie mechaniczne w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2 warstwa gr. 15 cm,
- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki,
- skropienie asfaltem nawierzchni drogowych,
4) Nawierzchnie:
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca),
- dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej 1 km ponad 5 km,
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna),
- dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej 1 km ponad 5 km,
5) Oznakowanie:
- pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych – szt. 3
- pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne pow. ponad 0,3 m2 – szt. 2,
- pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne pow. ponad 0,3 m2 – szt. 2,
6) Roboty wykończeniowe:
- nawierzchnie żwirowe warstwa gr. 10 cm z kruszywa rozściełanego ręcznie – pobocza,
- geodezyjny pomiar powykonawczy 270 mb.
Szczegółowy zakres prac został ujęty w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ, przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Kryteria oceny ofert:
- cena - 100%
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1, lub pobrać ze strony www.bip.ruciane-nida.pl.
4. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami są:
Jerzy Waszkiewicz – w przedmiocie procedury zamówienia, tel. 087 425 44 51, w godz. 800- 1500, pokój nr 1.
Artur Chudzik – w przedmiocie zamówienia, tel. 087 425 44 31, w godz. 800- 1500, pokój nr 8.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesyłać na adres Zamawiającego.
5. Termin składania ofert upływa dnia 30 czerwca 2010 r., godz. 930.
6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 czerwca 2010 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.
7. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia. Za spełnienie tego warunku jest wykazanie, że wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie drogi o wartości wykonanych robót większej lub równej 200.000 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Za spełnienie tego warunku zamawiający wymaga posiadanie sprzętu do wykonywania nawierzchni bitumicznych.
4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Za spełnienie tego warunku jest złożenie dokumentów::
a) wykaz osób, z którego wynikać będzie dysponowanie lub możliwość dysponowania co najmniej:
- jedną osobą przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania, których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane tej specjalności wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w ww. wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia.
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Za spełnienie tego warunku Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie.
8. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Przedkładane przez Wykonawcę kopie dokumentów dotyczące każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
9. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków od Wykonawców .
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wymaganych w Rozdziale VI SIWZ. Ocena spełnienia warunków postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił wymagane warunki. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym zobowiązany jest wskazać spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P. z. p. oraz wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy P. z. p. nie później niż na dzień składania ofert.
10. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
11. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 2 pkt 4 po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
12. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy.
13. Do FORMULARZA OFERTOWEGO według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ należy dołączyć poniższe dokumenty i oświadczenia.
14. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p., których opis sposobu spełnienia określony został przez Zamawiającego w Rozdziale V SIWZ – Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów::
1) oświadczenie w zakresie art. 22 ust 1 ustawy P.z.p.
a) oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p. zawarte jest w FORMULARZU OFERTOWYM.
b) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składane jest w imieniu wszystkich Wykonawców,
2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, zakresu, wartości, daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,
3) wykaz osób, zawierający imię i nazwisko, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w poszczególnych branżach wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,
4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w ww. wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 3 – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,
5) Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p.. potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
15. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od tych podmiotów pisemnego zobowiązania do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
16. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 5 niniejszego rozdziału.
17. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zamawiający żąda oświadczeń i dokumentów;
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oraz spółek cywilnych (dotyczy każdego ze wspólników będących przedsiębiorcami) oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – według załącznika nr 2a do SIWZ,
3) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
18. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć:
1) komplet wymaganych dokumentów z ust. 5 Rozdziału VI SIWZ wystawionych na każdy podmiot indywidualnie,
2) pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne,
3) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Dokument ten winien być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
19. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru – pełnomocnictwo (a).
20. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 5 pkt 2), 3), 4) rozdziału VI SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,.
2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,.

Związanie z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów dla ww. zamówienia oraz nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego dotyczącego przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
Ogłoszenie przekazano do publikacji w BZP w dniu 11 czerwca 2010 r.
Ogłoszenie:
- wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 11 czerwca 2010 r.
Burmistrz Miasta i Gminy
w Rucianem-Nidzie

Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: piątek, 11 cze 2010 12:53
Data opublikowania: piątek, 11 cze 2010 13:17
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 lip 2010 09:25
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2426 razy