BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

PZ-7331-1/43/10
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia, iż na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./, w związku z art. 96 ust. 1, 2 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn.zm./ nałożył na inwestora P4 Sp. z o.o. działającego przez pełnomocnika Small Pox - Marek Brdak obowiązek przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie stosownej dokumentacji celem zbadania wpływu lokalizowanej na działce nr 680/3 w obrębie Ruciane-Nida, stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY na obszar Natura 2000
Data powstania: piątek, 30 kwi 2010 10:02
Data opublikowania: piątek, 30 kwi 2010 12:28
Data przejścia do archiwum: niedziela, 9 maj 2010 13:15
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2451 razy