BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

STANOWISKO DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZAKRES CZYNNOŚCI

Do zakresu czynności pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należy: 

 1. Aktualizowanie informacji w CEIDG o wydanych i cofniętych zezwoleniach w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, pozyskanych z Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.
 2. Aktualizowanie wykazu przedsiębiorców prowadzących działalność regulowaną na stronie BIP oraz stronie urzędu.
 3. Terminowe dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób prawnych.

 4. Przyjmowanie i analizowanie, składanych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, deklaracji dotyczących wymiaru podatku leśnego, rolnego i podatku od nieruchomości oraz egzekwowanie obowiązku ich składania.

 5. Przeprowadzanie kontroli dotyczącej podatku od nieruchomości pod względem zgodności wykazanych danych do wymiaru ze stanem faktycznym.

 6. Prowadzenie postępowań związanych z wymiarem podatku od środków transportowych od osób fizycznych
  i prawnych.

 7. Egzekwowanie poboru opłaty miejscowej i opłaty targowej na terenie Gminy.

 8. Rozpatrywanie odwołań, skarg w sprawach wymiaru zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych.

 9. Przygotowywanie decyzji w sprawie rozliczania ulg oraz zaniechania poboru podatków stanowiących dochody Gminy.

 10. Prowadzenie metryk spraw będących w toku postępowania.

 11. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących określania stawek podatku od środków transportu, opłaty miejscowej, targowej.

 12. Opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w zakresie prowadzonych przez siebie spraw, wykonywanie uchwał i zarządzeń.

 13. Współdziałanie z Kierownikiem Referatu Finansowego przy opracowaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy, w tym realizacji dochodów budżetowych i wydatków.

 14. Terminowe wyliczanie skutków finansowych z tytułu udzielonych ulg ustawowych oraz skutków obniżenia maksymalnych stawek podatku przez Radę Miejską Ruciane-Nida w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych.

 15. Terminowe i zgodne z przepisami rozliczanie inkasentów za pobór opłat lokalnych.

 16. Przyjmowanie od przedsiębiorców wniosków do CEIDG złożonych na formularzu papierowym bądź elektronicznym, sprawdzanie ich poprawności, przekształcanie na formę dokumentu elektronicznego, opatrzonego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym i przesyłanie ich systemem teleinformatycznym do CEIDG.

 17. Archiwizacja wniosków CEIDG i dokumentacji z nimi związanej przez okres 10 lat od dokonania wpisu.

 18. Udostępnianie w formie zaświadczeń, na podstawie przepisów KPA, danych historycznych z Gminnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (sprzed 1 lipca 2011r.), dotyczących przedsiębiorców.

 19. Wydawanie, wygaszanie, cofanie zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie.

 20. Prowadzenie rejestru licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, wydawanie/cofania licencji na drogowy przewóz osobowy taksówką oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie.

 21. Prowadzenie rejestru zezwoleń na wykonanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

 22. Gospodarka drukami ścisłego zarachowania.

 23. Prowadzenie ewidencji opłaty skarbowej od weksli.

 24. Terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań wynikających z pracy na zajmowanym stanowisku.

 25. Terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami załatwianie korespondencji

 26. Przygotowywanie dokumentów do archiwum zakładowego.

 27. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika i Kierownika Referatu Finansowego.

 

Data powstania: czwartek, 15 kwi 2010 10:57
Data opublikowania: czwartek, 15 kwi 2010 11:06
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 6759 razy