BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka.
Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.
Dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Pozostawanie pod opieką medyczną należy potwierdzić zaświadczeniem lekarskim (konieczność dostarczenia zaświadczenia od 01.11.2009r) Obowiązek dostarczenia zaświadczenia nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka.
Wysokość dodatku
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1000 zł.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okr. korzystania z urlopu wychowawczego
Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.
Od czego zależy przyznanie dodatku?
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje osobie, która jest uprawniona do urlopu wychowawczego na to dziecko i dziecko przebywa pod faktyczną opieką tej osoby, przez okres:
a) 24 miesięcy kalendarzowych
b) 36 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
c) 72 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie przysługuje , jeżeli:
a) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że;
• rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
• ojciec dziecka jest nieznany,
• powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
• sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
b) bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy
c) podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
d) dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem
e) w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.
Wysokość dodatku
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosi 400 zł miesięcznie.
Jak jest wypłacany dodatek?
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznaje się, począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami lub od dnia przyznania urlopu wychowawczego do końca okresu zasiłkowego lub do dnia przyznania urlopu wychowawczego lub do dnia, w którym upływa 24, 36 lub 72 miesięczny okres jego pobierania.
Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
Wymagane dokumenty
a) zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki został on udzielony oraz na które dziecko
b) zaświadczenie, o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
c) aktualne zaświadczenie organu emerytalno-rentowego (ZUS) stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych
d) zaświadczenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, w przypadku umieszczenia w nim dziecka, o niekorzystaniu w nim z całodobowej opieki.


Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.
Kto może otrzymać dodatek?
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
a)drugi z rodziców dziecka nie żyje
b) ojciec dziecka jest nieznany
c) powództwo o ustalenie świadczeń alimentacyjnych od drugiego z rodziców zostało oddalone.
Wysokość dodatku
Wysokość dodatku to 185 zł miesięcznie na dziecko nie więcej jednak niż 370 zł na wszystkie dzieci, a na dziecko niepełnosprawne, (które posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności) 250 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż 500 zł na wszystkie dzieci.
Wymagane dokumenty
• kopia skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
• aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany lub
• odpisu wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.
Od czego zależy przyznanie dodatku?
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
a) do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
b) powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Wysokość dodatku
Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia lub 100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.
Od czego zależy przyznanie dodatku?
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje, na dziecko rozpoczynające rok szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne.
Dla dzieci 16-letnich i starszych koniecznym będzie dołączenie do wniosku zaświadczenia ze szkoły o kontynuacji nauki w roku szkolnym 2009/2010.
Wysokość dodatku
Wysokość dodatku to 100 zł na każde uprawnione dziecko.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscu nauki)

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.
Od czego zależy przyznanie dodatku?
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
Wysokość dodatku
Wysokość dodatku to 105 zł miesięcznie.
Jak jest wypłacany dodatek?
Dodatek przyznaje się na okres od września do czerwca, (ale nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek)
Do wniosku należy dostarczyć:
• dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny lub oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi
• dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła.
• zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na częściowe pokrycie wydatków związanych z dojazdami do miejsca nauki)

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.
Od czego zależy przyznanie dodatku?
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej
Wysokość dodatku
Wysokość dodatku to 63 zł miesięcznie.
Jak jest wypłacany dodatek?
Dodatek przyznaje się na okres od września do czerwca, (ale nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek).
Aby otrzymać w/w dodatek we wrześniu i październiku koniecznym będzie złożenie we wrześniu wniosku o wypłatę dodatku. Do wniosku należy dostarczyć:
• zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu dziecka do szkoły


Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.
Od czego zależy przyznanie dodatku?
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje, na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
Wysokość dodatku
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 90 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko.
Jak jest wypłacany dodatek?
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przyznaje się na okres przyznania zasiłku rodzinnego


Data powstania: środa, 10 lut 2010 13:47
Data opublikowania: czwartek, 11 lut 2010 07:46
Opublikował(a): Krystyna Rudol
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2027 razy