BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Stypendia Szkolne dla uczniów 2014/2015

Inne wskazówki, uwagi:

INFORMACJE O UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA
TERENIE MIASTA I GMINY RUCIANE–NIDAPodstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr XXXI /32/2005 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2005 r. z późniejszymi zmianami.


Stypendia Socjalne dla uczniów 2014/2015

Wraz z nowym rokiem szkolnym 2014/2015 rodzice, opiekunowie prawni, a także pełnoletni uczniowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów i słuchaczy kolegiów (od 7 do 24 roku życia), zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Ruciane–Nida.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2014 roku w szkole do której uczęszcza uczeń, a w przypadku uczniów szkół średnich do biura Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem–Nidzie, Al. Wczasów 4, pokój nr 20, (tel. 87 425-44-39).


Wnioski składane przez wnioskodawców powinny być potwierdzone przez dyrektorów szkół, dla uczniów (słuchaczy), którzy na podstawie art. 90 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) są uprawnieni do otrzymania w/w stypendium.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Ruciane-Nida.

Pomoc materialna przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.


Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności z rodzin:

a) w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

b) w których występuje alkoholizm lub narkomania,

c) niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.

Według ustawy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalnego, nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.), czyli 456 zł netto.
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jed. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

To co uważa się za dochód zostało szczegółowo opisane w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728).

Stypendium nie przysługuje:

 1. uczniom klas zerowych,
 2. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Ruciane-Nida


Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

 1. który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł. (rocznie).
 2. który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami).


Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wyrównawczych, w tym w szczególności kosztów dojazdów oraz kosztów udziału w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych oraz w innych płatnych zajęciach edukacyjnych, a także całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczkach o charakterze edukacyjnym, obozach naukowych, wyjściach do kin czy teatrów,
 2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu pomocy o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników (także używanych), lektur, słowników, tornistrów, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, względnie innych pomocy naukowych i dydaktycznych poszerzających i pogłębiających wiedzę i zdolności uczniów wg katalogu wydatków podlegających refundacji (katalog do pobrania),
 3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności na dojazdy do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji, względnie na żywienie w stołówkach szkolnych i internatu.


Wnioskodawca składa wniosek na każdego ucznia indywidualnie.
Oznacza to, że rodzic musi złożyć tyle wniosków wraz z kompletem dokumentów ile ma uczących się dzieci. W związku z tym, że do każdego wniosku będzie wydana odrębna decyzja, wnioskodawca będzie musiał okazać się dowodami zakupu potwierdzającymi poniesione wydatki na każdego ucznia oddzielnie, do wysokości przyznanego uczniowi świadczenia.

Przy ponoszeniu wydatków oraz wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z wydatkami kwalifikowanymi do stypendium szkolnego, określonymi w dalszej części informacji.
Przyjmowane będą wnioski z kompletem dokumentów.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne wg
katalogu wydatków podlegających refundacji.


W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 obowiązują faktury za:

 1. zakup podręczników od czerwca 2014
 2. pozostałe materiały szkolne wg od sierpnia 2014 – wg katalogu wydatków kwalifikowanych
 3. abonament internetowy – od września 2014 r. do czerwca 2015 r.

Istnieje możliwość zakupu podręczników używanych.
W sytuacji kupna podręczników używanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować
umową kupna – sprzedaży.


Do świadczenia należy dołączyć odpowiednio:

a) zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,

b) odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

c) oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.),

d) stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż w pkt 1 – 3 w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (według zasad określonych w ustawie o pomocy społecznej),

e) zaświadczenie o pobieranych świadczeniach wystawione przez Dział Świadczeń Rodzinnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie,

f) w przypadku osób bezrobotnych bądź osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych należy dołączyć zaświadczenie z Rejonowego Urzędu Pracy,

g) do dochodu wlicza się również dochody z ha przeliczeniowego. Przyjmuje się, że za 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł. Osoby powinny przedłożyć aktualny nakaz płatniczy.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z GOPS.


INFORMACJA

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą dostępne dla rodziców/uczniów w następujących miejscach:

 • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.ruciane-nida.pl
 • w każdej szkole prowadzonej przez miasto Ruciane-Nida
 • w siedzibie Gminnego Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem –Nidzie, al. Wczasów 4, pokój nr 20.

Opracował

Dorota Bogucka

Data sporządzenia

wtorek, 3 cze 2014 10:00

Data zatwierdzenia

piątek, 3 cze 2011 11:40

Pliki do pobrania:

Data dodania: wtorek, 3 cze 2014 10:00
Data upublicznienia: piątek, 3 cze 2011 11:40
Opublikował(a): Dorota Bogucka
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 19003 razy