BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek od środków transportowych

Miejsce załatwienia sprawy

URZĄD MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA
Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 425 44 50, pokój nr 12-13

Wymagane dokumenty

1. Faktura lub umowa kupna-sprzedaży, dowód rejestracyjny – do okazania i ksero dokumentów
2. Decyzja o wycofaniu czasowym pojazdu z ruchu.

Gdzie odebrać formularze:

Pokój nr 12-13 Urzędu Miasta i Gminy, bądź z załączników poniżej.

Opłaty:

Podatek płatny jest  w dwóch równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Rucianem-Nidzie, nr konta 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia - do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida. Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Inne wskazówki, uwagi:

Osoby fizyczne i prawne obowiązane są do składania organowi podatkowemu deklaracji na podatek od środków transportowych sporządzony na formularzu DT-1 wraz z załącznikiem DT-1A w terminie do 15 lutego każdego roku lub 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności.

Uwagi:
 • Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika na podstawie deklaracji sporządzonej stosownie do zapisów Uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida w części dotyczącej stawek.
 • W przypadku nie wywiązania się z obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.), organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego.
 • Jeżeli podatnik nie dokona zapłaty podatku w ustawowym terminie, powinien zgodnie z art. 53 § 3 oraz § 4 Ordynacji podatkowej naliczyć odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej. Odsetki naliczane są od dnia następnego po dniu upływu terminu płatności podatku.
 • Po upływie terminu płatności nieopłaconej raty podatku wystawia się upomnienie, na podstawie którego należność winna być uregulowana w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.
 • W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawiany jest tytuł wykonawczy i przesyłany do Urzędu Skarbowego (wg właściwości) w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
 • Terminy płatności podatku od środków transportowych określa art. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.).
 • Opłaty płatne są bez wezwania w 2 równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku.

  Jeżeli obowiązek powstał:

  1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminie:
  a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata
  b) do dnia 15 września roku podatkowego – II rata.
  2) po dniu 1 września podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
 • Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2021 r. poz. 1540 ze zm.),
  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2019 r. poz. 1170 ze zm.),
  Uchwała nr XLVI/397/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 listopada
  2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

  Opracował

  Ilona Makowiecka

  Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

  Ilona Makowiecka

  Data sporządzenia

  środa, 20 sty 2021 08:35

  Data zatwierdzenia

  środa, 29 gru 2010 08:01
  Data dodania: środa, 20 sty 2021 08:35
  Data upublicznienia: środa, 29 gru 2010 08:01
  Opublikował(a): Ewa Kozicka
  Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
  Artykuł był czytany: 2740 razy
  Ilość edycji: 2