BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie decyzji środowiskowych

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
Al. Wczasów 4
12-220 Ruciane-Nida
pokój nr 22
Telefon: 87 425 44 40

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

2. Załączniki do wniosku:
• w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, spełniający wymogi art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy; (3 egzemplarze + forma elektroniczna), a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – kartę informacyjną przedsięwzięcia (3 egzemplarze + forma elektroniczna);
• w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia (3 egzemplarze + forma elektroniczna), zawierająca dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2), tj.:
- rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia;
- powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia nieruchomości szatą roślinną;
- rodzaj technologii;
- ewentualne warianty przedsięwzięcia;
- przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii;
- rozwiązania chroniące środowisko;
- rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko;
- możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko;
- obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Uwagi: rodzaj dokumentu – raport lub karta, uzależniony jest od kwalifikacji przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.). Raport wymagany jest dla przedsięwzięć wymienionych w § 2, a karta dla przedsięwzięć wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia).

• poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującą obszar, na który będzie ono oddziaływać
• w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 pkt 4 i 5 ustawy, prowadzonych w granicach przestrzeni nie stanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej – zamiast kopii mapy ewidencyjnej – mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
• wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo informacja o barku takiego planu (nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym)
• wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Opłaty:

Opłata za wydanie decyzji w wysokości – 205,00 zł,
Za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby – 105,00 zł.
Za dołączone pełnomocnictwo opłata w wysokości 17,00 zł.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Bez zbędnej zwłoki.
Zgodnie z procedurą:
• dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydaje się zgodnie z ustawą postanowienie o obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Postanowienie wydaje się po zasięgnięciu opinii właściwych organów.
• dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub dla mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, do terminu wydania decyzji należy doliczyć 21-dniowy termin postępowania z udziałem społeczeństwa
• dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub dla mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, do terminu wydania decyzji należy doliczyć termin na uzyskanie opinii i uzgodnienia z właściwych organami, które zgodnie z ustawą stanowisko swoje wyrażają w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o uzgodnienie warunków realizacji dla przedsięwzięcia

Tryb odwoławczy:

Za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

Informacje dodatkowe:
• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.

• Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 7 listopada 2008r., poz. 1227 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Opracował

Jacek Schramke

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Piotr Jankiewicz

Data sporządzenia

środa, 26 sie 2015 11:45

Data zatwierdzenia

środa, 17 mar 2010 12:01
Data dodania: środa, 26 sie 2015 11:45
Data upublicznienia: środa, 17 mar 2010 12:01
Data przejścia do archiwum: środa, 3 mar 2021 11:53
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2905 razy