BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Miejsce załatwienia sprawy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
12-220 Ruciane-Nida
ul. Polna 1
tel./fax: 87 423 16 40

Wymagane dokumenty

1. Należy pobrać wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego dostępny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie.
2. Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Kto może otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Fundusz alimentacyjny oznacza kwotę wypłacaną przez organ właściwy wierzyciela osobie uprawnionej na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.
O świadczenia z funduszu alimentacyjnego może wystąpić osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji (zał. Nr 5 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 136, poz.855) zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.
osoba uprawniona oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna;
bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w Szczególności z powodu:
A) braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
B) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;
Od czego zależy przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 725 zł.
Przy ustalaniu prawa do funduszu do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanej zaliczki ani świadczeń z funduszu alimentacyjnego
W okresie zasiłkowym 2009/2010 tj. od 01.10.2009r. do 30.09.2010r.wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy czyli za rok 2008.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
• została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
• jest pełnoletnia i posiada własne dziecko;
• zawarła związek małżeński.

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
Jak są wypłacane świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.
Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.
W przypadku utraty ważności orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności i uzyskania ponownego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w terminie 3 miesięcy od dnia ponownego wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Wymagane dokumenty

Wyjątkiem jest:
• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (zał. Nr 2 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 136, poz.855)
• oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prowadzenia działalności gospodarczej rozliczanej na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej (zał. Nr 3 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 136, poz.855)
• oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu (zał. Nr 4 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 136, poz.855)
I. Dokumenty dotyczące osoby ubiegającej się/osoby wychowującej dziecko uprawnione do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
1. Potwierdzenie tożsamości i miejsca zamieszkania – kopia dowodu osobistego, aktualne potwierdzenie zameldowania stałego/czasowego (zaświadczenie takie ważne jest 2 miesiące od daty wydania),
2. Stan cywilny wnioskodawcy (w przypadku osoby pełnoletniej ubiegającej się o zaliczkę-stan cywilny osoby, przez którą jest wychowywana)
• kawaler/panna – brak dokumentu
• żonaty/zamężna – dowód osobisty lub akt małżeństwa jeśli dane w dowodzie osobistym są nieaktualne
• separacja – prawomocny wyrok sądu orzekający separację
• rozwiedziony/a – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
• wdowa/wdowiec- akt zgonu małżonka
4. Dochód:( Dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny)
a) Rozliczenie na zasadach ogólnych (obligatoryjnie):
• zaświadczenie z WŁAŚCIWEGO urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (zał. Nr 2 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 136, poz.855)
• oświadczenie wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym (zał. Nr 4 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 136, poz.855)
b) Gospodarstwo rolne (opcjonalnie):
• zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub nakaz płatniczy za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy.
c) Działalność gospodarcza(opcjonalnie):
• oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub w formie kary podatkowej (zał. Nr 3 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 136, poz.855).
d) Dochód utracony (oznacza to utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej)
• dokument określający datę utraty dochodu (np. świadectwo pracy, zaświadczenie o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej)
• zaświadczenie określające wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu utraconego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy z wyszczególnieniem:
o średniego miesięcznego przychodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu,
o średniego miesięcznego należnego podatku dochodowego od osób fizycznych
o średniej miesięcznej składki na ubezpieczenie społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu,
o średniej miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne
o w przypadku małżeństw- oddzielne zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach.
e) Dochód Uzyskany oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej)
• zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodu z pierwszego pełnego miesiąca jego uzyskania oraz datą wypłaty wynagrodzenia z wyszczególnieniem:
o przychodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu,
o należnego podatku dochodowego od osób fizycznych
o składki na ubezpieczenie społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu,
o składki na ubezpieczenie zdrowotne.
5. Inne dane:
a) Alimenty świadczone na rzecz innych osób w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:
• wyrok sądu lub ugoda sądowa zobowiązująca wnioskodawcę do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza rodziny
• przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość wypłacanych alimentów.
II. Dokumenty dotyczące osoby uprawnionej (dziecka, na które wnioskodawca ubiega się o świadczenie)
• skrócony odpis aktu urodzenia lub zupełny akt urodzenia
• Jeśli dziecko jest niepełnosprawne:
o orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka
o zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej

Data sporządzenia

czwartek, 11 lut 2010 13:52

Data zatwierdzenia

czwartek, 11 lut 2010 13:54

Pliki do pobrania:

Data dodania: czwartek, 11 lut 2010 13:52
Data upublicznienia: czwartek, 11 lut 2010 13:54
Opublikował(a): Krystyna Rudol
Zaakceptował(a): Krystyna Rudol
Artykuł był czytany: 1566 razy