BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Miejsce załatwienia sprawy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
12-220 Ruciane-Nida
ul. Polna 1
tel./fax: 87 423 16 40

Wymagane dokumenty

Jak ubiegać się o zapomogę?
1. Należy pobrać Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka dostępny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie.
2. Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
Kto może otrzymać zapomogę?
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje ojcu lub matce dziecka, a także opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka-niezależnie od wysokości dochodów.
Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego -w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania.
Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Wysokość zapomogi
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 1000 zł.
Wymagane dokumenty
1. Skrócony/pełny akt urodzenia dziecka (kopia oraz oryginał do wglądu)
2. Kopia dowodu osobistego wnioskodawcy (oraz oryginał do wglądu, w celu potwierdzenia tożsamości oraz miejsca zamieszkania, jeśli wnioskodawcą jest ojciec dziecka konieczne jest również dostarczenie kopii oraz oryginału dowodu osobistego matki dziecka)
3. Należy podać również nr konta osobistego (26 cyfr) na które ma być przelane świadczenie oraz dane osobowe drugiego z rodziców dziecka.
4. Zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (konieczność dostarczenia zaświadczenia dotyczy wniosków rozpatrywanych od 01.11.2009r) obowiązek dostarczenia zaświadczenia nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka.
Termin i sposób załatwiania
Postępowanie w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego i z pełną dokumentacją wniosku.
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Data sporządzenia

czwartek, 11 lut 2010 13:50

Data zatwierdzenia

czwartek, 11 lut 2010 13:51

Pliki do pobrania:

Data dodania: czwartek, 11 lut 2010 13:50
Data upublicznienia: czwartek, 11 lut 2010 13:51
Opublikował(a): Krystyna Rudol
Zaakceptował(a): Krystyna Rudol
Artykuł był czytany: 1603 razy