BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Świadczenie pielęgnacyjne

Miejsce załatwienia sprawy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
12-220 Ruciane-Nida
ul. Polna 1
tel./fax: 87 423 16 40

Wymagane dokumenty

Jak ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne?
1. Należy pobrać wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dostępny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie.
2. Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Kto może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje matce albo ojcu lub innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.3) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku, gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu, albo, gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki.
Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego jest ustalane niezależnie od dochodów rodziny - BRAK KRYTERIUM DOCHODOWEGO

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeśli:
1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
2) osoba wymagająca opieki:a) pozostaje w związku małżeńskim,b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej
3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie;
5) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej
Wnioskodawca może jednocześnie ubiegać się o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym siebie oraz członków swojej rodziny, jeśli nie podlegają oni ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.
Zgodnie z art.67 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu ma obowiązek zgłoszenia do NFZ członków rodziny.
Wnioskodawca może także ubiegać się o ubezpieczenie emerytalno-rentowe, z tytułu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego
Wysokość świadczenia to 520 zł miesięcznie.
Świadczenie przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
Jak wypłacane jest świadczenie pielęgnacyjne?
Świadczenie pielęgnacyjne przyznaje się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane nas czas określony, wówczas prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
Wymagane dokumenty
• orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej,
• kopia dowodu osobistego osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne (oraz oryginał do wglądu, w celu potwierdzenia tożsamości oraz miejsca zamieszkania)
• zaświadczenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, w przypadku umieszczenia w nim dziecka, o niekorzystaniu w nim z całodobowej opieki.
• Akt urodzenia osoby uprawnionej do świadczenia pielęgnacyjnego(wyłącznie w oryginale!)

Data sporządzenia

czwartek, 11 lut 2010 13:43

Data zatwierdzenia

czwartek, 11 lut 2010 13:45

Pliki do pobrania:

Data dodania: czwartek, 11 lut 2010 13:43
Data upublicznienia: czwartek, 11 lut 2010 13:45
Opublikował(a): Krystyna Rudol
Zaakceptował(a): Krystyna Rudol
Artykuł był czytany: 1548 razy