BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy

URZĄD MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA
al. Wczasów 4
12-220 Ruciane - Nida
URZĄD STANU CYWILNEGO
Pokój nr 6
tel. 0 87 42 54 433

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o dokonanie transkrypcji (do wybranego kierownika USC)
Transkrypcja jest obligatoryjna jeżeli:
- obywatel ubiega się o dokument tożsamości lub PESEL
-obywatel RP posiada akt stanu cywilnego potwierdzający wcześniejsze zdarzenie na terenie Polski i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

AKT URODZENIA –wymagane dokumenty:
1.Oryginalny zagraniczny akt urodzenia,
2.Jeśli jedno z rodziców jest obcokrajowcem wymagany jest akt urodzenia cudzoziemca,
3.Informacja rodziców dziecka odnośnie ich stanu cywilnego w momencie urodzenia dziecka oraz pochodzeniu dziecka,
4.Tłumaczenie dokumentów przez tłumacza przysięgłego lub konsula,
5.Wniosek o wpisanie aktu urodzenia,
6. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika - pełnomocnictwo obojga rodziców-jeżeli dot. małoletniego lub pełnomocnictwo od osoby pełnoletniej której akt dotyczy .
7.W przypadku państw afrykańskich wymagana jest legalizacja dokumentu.
8. Kserokopia dowodów osobistych rodziców,
9.Na wniosek rodziców małoletniego lub osoby pełnoletniej której akt dotyczy kierownik USC może dostosować pisownię do reguł pisowni polskiej (jeżeli osoba posiada inny akt stanu cywilnego w Polsce).

AKT MAŁŻEŃSTWA- wymagane dokumenty:
1.Oryginalny zagraniczny akt małżeństwa
2.Jeśli jeden z małżonków jest cudzoziemcem – odpis jego aktu urodzenia,
3.Tłumaczenie dokumentów prze tłumacza przysięgłego,
4.Wniosek o wpisanie aktu zagranicznego
5.Oświadczenie o nazwiskach noszonych po ślubie-jeżeli akt zagraniczny nie zawiera zapisu,
6.Pałnomocnictwo obojga małżonków jeżeli z wnioskiem występuje inna osoba,
7.W przypadku państw afrykańskich potrzebna jest legalizacja dokumentu,
8.Kserokopie dokumentów tożsamości małżonków.

AKT ZGONU –wymagane dokumenty
1.Oryginalny akt zgonu zagraniczny
2.Dowód osobisty i paszport osoby zmarłej
3.Jeśli zmarły jest cudzoziemcem potrzebny jest jego akt urodzenia,
4.Tłumaczenie dokumentów prze tłumacza przysięgłego.
5.Wniosek o wpisanie aktu zgonu do polskiej księgi zgonów.
6.Dokument afrykański wymaga legalizacji.

Gdzie odebrać formularze:

URZĄD MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA
al. Wczasów 4
12-220 Ruciane - Nida
URZĄD STANU CYWILNEGO
Pokój nr 6
tel. 0 87 42 54 433

Opłaty:

Transkrypcja – 50 zł
Uzupełnienie -39 zł
Sprostowanie- 39 zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmownej strona może wnieść odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Kierownika USC .

Inne wskazówki, uwagi:

1.Akt transkrybowany nie zawierający wszystkich danych wymaganych w świetle prawa polskiego nie posiada pełnej mocy dowodowej, wobec tego na wniosek strony można akt uzupełnić o brakujące dane w oparciu o inne akty stanu cywilnego , akta zbiorowe oraz inne dokumenty mające wpływ na stan cywilny. Uzupełnienia można dokonać także na podstawie zagranicznego aktu stanu cywilnego jeżeli stwierdza zdarzenie wcześniejsze dot. osoby lub jej wstępnych.
2.Na wniosek osób, których akt dotyczy kierownik USC może dostosować pisownię do reguł pisowni polskiej jeżeli dotyczy obywateli polskich.
3.Transkrypcja aktu urodzenia nie skutkuje czynnościami dokonywanymi z urzędu jak nadanie numeru PESEL czy zameldowanie.

Podstawa prawna:

Ustawa z 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.z 2014r., poz.1741 ze zm.)

Opracował

Agnieszka Miszczuk

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Agnieszka Miszczuk

Data sporządzenia

wtorek, 15 wrz 2015 08:59

Data zatwierdzenia

wtorek, 15 wrz 2015 09:01
Data dodania: wtorek, 15 wrz 2015 08:59
Data upublicznienia: wtorek, 15 wrz 2015 09:01
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1314 razy