BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
pokój nr 22
tel. 87 425 44 40

Wymagane dokumenty

1) wniosek o wpis/zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zawierający:
a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
b) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
c) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych,
2) dowód uiszczenia opłaty skarbowej (oryginał),
3) oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zawierające:
a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
b) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
c) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
4) w przypadku występowania przez pełnomocnika oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (adwokat, radca prawny mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie).

Opłaty:

Opłata skarbowa:
a) za uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi 50,00 zł.
b) za zmianę wpisu polegającą na rozszerzeniu działalności wynosi 25,00 zł.
c) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
NUMER KONTA: 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001
Tytuł wpłaty: Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano wpisu do rejestru.
Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Dokonanie wpisu/zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów: wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Samorządu Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Inne wskazówki, uwagi:

Informacje dodatkowe dla klienta:
1) Komórką organizacyjną, która w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.
2) Wnioski o wpis/zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida (pokój nr 15).
3) Zaświadczenie o dokonaniu wpisu/zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości można odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida pok. 22.
4) W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.
5) Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
a) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego,
b) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
c) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
d) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.
6) W przypadku zakończenia działalności, polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida wniosek o wykreślenie z rejestru w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności.
7) Wykreślenie z rejestru zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach następuje w przypadku, gdy:
a) przedsiębiorca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności niezgodne ze stanem faktycznym;
b) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie;
c) stwierdzenia rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę;
d) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
e) stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem;
f) stwierdzono, że przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
g) stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne, odpady zielone lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych;
h) przedsiębiorca, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczy usługi odbierania odpadów komunalnych w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w kolejnym roku kalendarzowym nie osiągnął poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2.
8) W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.
9) Na podstawie Rozdziału 5a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. w toku postępowania jeżeli pozwoli na to charakter sprawy, może być przeprowadzona dobrowolna mediacja.

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
2) ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,
3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
4) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Opracował

Kornelia Dawid

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Kornelia Dawid

Data sporządzenia

piątek, 5 lut 2021 10:50

Data zatwierdzenia

czwartek, 31 maj 2012 11:18
Pliki do pobrania:
Data dodania: piątek, 5 lut 2021 10:50
Data upublicznienia: czwartek, 31 maj 2012 11:18
Opublikował(a): Anna Krupa
Zaakceptował(a): Anna Krupa
Artykuł był czytany: 2206 razy